Додаток 2

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Архітектура комп`ютера та організація комп`ютерних мереж

Викладацький склад

Первунінський С.М.

Напрям підготовки

6.050103

Спеціальність

121 – Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ)

Спеціалізація

 

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

В рамках курсу «Архітектура комп`ютера та організація комп`ютерних мереж» поглиблюються та розширюються предметні області і методологічні засоби курсу „ Алгоритми та структури даних ”. Основна увага приділяється розгляду структури комп’ютерів та принципам організації комп’ютерних мереж, що використовуються для вирішення різних науково-технічних задач.

Мета вивчення дисципліни – вивчення принципів організації та структури обчислювальних систем, ознайомлення з різними моделями архітектурних рішень побудови комп`ютерних мереж. Знання, здобуті студентами під час вивчення курсу «Архітектура комп`ютера та організація комп`ютерних мереж», широко застосовуються в практичній діяльності фахівців з програмної інженерії і є базою для ґрунтовного вивчення наступних дисциплін підготовки бакалаврів напрямку ІПЗ.

Навчальна задача курсу полягає в опануванні у студентів навички проектування архітектури обчислювальних систем для розв’язання практичних задач; налаштування програмно-апаратних параметрів обчислювальних систем для найбільш ефективного їх використання.

Результати навчання полягають у наступному:

•  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

•  здатність показувати знання джерел технічної інформації з принципів побудови електронних обчислювальних машин та  мікропроцесорних систем, включаючи структури комп`ютерних мереж локального та глобального типів;

•  можливість реалізації моделей комп`ютерних мереж з використанням стандартної архітектури її складових елементів;

•  здатність працювати в команді, вирішуючи частини загальної задачі.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з роботою в комп’ютерній аудиторії.  Всі методичні матеріали, задачі лабораторних, опорні конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

нормативна

Підсумковий контроль

іспит  в другому семестрі 1 курсу

Навчальний рік

2019/2020